Jak funguje domovní čistírna odpadních vod

Naše čistírny fungují na principu mechanicko-biologického čistění odpadních vod. 

Odpadní voda se do čistírny přivádí kanalizačním potrubím. V první fázi dojde k zachycení hrubých nečistot (tzv. mechanickému předčištění). Odpadní voda nateče do zóny, kde je nedostatek kyslíku (denitrifikační zóna). Zde dochází k odstraňování dusíkatých látek z odpadní vody.

Následně voda nateče do nitrifikační zóny, kde se pomocí jemnobublinných elementů udržuje vysoká koncentrace kyslíku. Elementy produkují bubliny vzduchu pomocí vzduchové soustavy (dmychadla, hadiček, rozvaděče vzduchu) a řídicí jednotky. Díky tomu dochází k biologickému odstraňování organického znečištění (oxidací amoniakálního dusíku).

V čistírně se nachází směs mikroorganismů, které se "živí" organickými látkami z odpadní vody a současně při tom spotřebovávají kyslík. Jde o takzvaný aktivovaný kal.

Třetí zóna čistírny odpadních vod se nazývá dosazovací zóna. V dosazovací zóně dochází k oddělení (sedimentaci) aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Vyčištěná voda poté gravitačně odtéká pryč z čistírny odpadních vod.

Kam putuje voda z čistírny?

Obvykle se využívá vsakování do půdy, vypouštění do řeky či potoka, nebo kanalizace, která není zakončena obecní čistírnou.

Vhodnost vsakování stanovuje hydrogeologický posudek a k vypouštění odpadních vod do vodního toku se vyjadřuje správce toku a příslušného povodí. Pokud se využívá vypouštění do kanalizace, postupuje se podle příslušného kanalizačního řádu.

Jaký je provoz čistírny?

Jelikož čistírna pracuje na principu biologického čištění odpadních vod, tak po jejím zapracování a zajištěném přiměřeném nátoku funguje automaticky. Do čistírny není zapotřebí přilévat žádné bakterie, což přináší finanční úsporu. Čistírna odpadních vod je poměrně tichá – jediným zdrojem zvuku je vzduchová soustava – dmychadlo, které musí být umístěno mimo obytnou část nemovitosti, např. v technickém domku. Spotřeba elektrické energie se odvíjí od typu použitého dmychadla a četnosti jeho spínání. Spotřeba el. energie se od nejmenších modelů BC 4 až po větší modely BC 12 (v základní výbavě bez doplňkového srážení fosforu a UV lampy) pohybuje přibližně v rozpětí mezi 0,6-1,7 kW/den.

Co do čistírny nepatří?

Do čistírny nepatří tuky, změkčovače, barvy, laky, ředidla, velké množství prací vody, silné desinfekce, kyseliny, zásady, odpadní vody z kondenzačních kotlů, dešťové vody, odpad z kuchyňského drtiče. Je zapotřebí zamezit přivádění plastů, gumy, textilie, hygienických potřeb, vlhčených ubrousků a podobně.

Jak je náročná údržba čistírny?

Údržba čistírny není náročná, je ovšem potřebná. Údržba se liší v závislosti na čistírně, kterou obsluhujete. V případě malých čistíren BC biocleaner se nejčastěji setkáte s vysypáním koše, který zachycuje hrubé nečistoty, výměnou filtrů dmychadla a podle potřeby (cca 1-2x za rok) provedení odkalení. Při údržbě čistírny vždy postupujte podle návodu, který je dodáván k čistírně.