Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodě /

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

Článek I. - Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem a majitelem webových stránek / je společnost ENVI-PUR, s.r.o., IČ: 251 66 077, DIČ: CZ25166077, se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 16000, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C167596 (dále jen jako “společnost ENVI-PUR” nebo také ,,Prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zák. 121/2000 Sb. o právu autorském pouze společnost ENVI-PUR. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti ENVI-PUR.
 2. Přístup a používání webových stránek / je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost ENVI-PUR (dále také jen „Prodávající“) nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.
 3. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, kterým je buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „Kupující“) při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese /. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory, atd.). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

 

Článek II. - Kupní smlouva

 1. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.
 2. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky zašle Prodávající na emailovou adresu Kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit není-li zboží i po potvrzení objednávky schopen dodat z důvodu technické nemožnosti výroby zboží a to zejména v případech, že Prodávající není, při vynaložení veškeré přiměřené péče, schopen zajistit materiál nezbytný pro výrobu zboží.
 7. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy i v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

Článek III. - Doprava zboží, lhůty pro dodání zboží, místo dodání

 1. Možný způsob dopravy zboží je závislý na charakteru zboží a je vždy dán na výběr a uveden u nabízeného druhu zboží. Kupujícím objednané zboží může být dopravováno prostřednictvím společnosti (např. PPL), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či může být určeno vzhledem k jeho charakteru pouze k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího na adrese Wilsonova 420, 392 01 Soběslav. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravy v den učinění objednávky zboží. S cenou přepravy je Kupující vždy seznámen před odesláním objednávky zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. V případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, je náklad na dopravu 0,- Kč.
 2. Lhůta pro dodání zboží je vždy uvedena u daného zboží. V případě, že by nebylo možné v této lhůtě zboží Kupujícímu dodat, bude tato skutečnost Kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky oznámena.
 3. Kupujícím objednané zboží je dodáno do místa dodání uvedené v objednávce, a to způsobem určeným Kupujícím, nejedná-li se o zboží, které je možné pouze k osobnímu vyzvednutí.
 4. V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je Kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.

 

Článek IV. - Ceny a platba za zboží

 1. Cena za zboží dodané Prodávajícím na základě objednávky Kupujícího je stanovena ve výši podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách /. v den, kdy Kupující objednávku učinil. Cena zboží je na / uváděna vždy včetně i bez DPH, včetně všech poplatků požadovaných zákonem. Výsledná cena je vždy cenou s připočtením DPH. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodu.
 2. Vystavením objednávky se Kupující zavazuje k úhradě ceny za objednané zboží ve výši dle aktuálního ceníku v den učinění objednávky a to způsobem jím určeným.
 3. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.
 4. Cena za zboží může být Kupujícím uhrazena následujícími způsoby:
 1. bankovním převodem v rámci ČR- bankovní spojení: 0100, číslo účtu: 9986490237 Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet Prodávajícího,
 2. v hotovosti (na dobírku) – zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce,
 3. v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně Prodávajícího.
 4. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

 

Článek V. - Vady zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:
 1. má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Je-li Kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má Kupující právo
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. odst. 4. níže).

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 2. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 3. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny /, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 6. V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 7. Kupující- spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Článek VI. - Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem

 1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla Prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího, které jsou uvedeny v Článku VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v kompletním stavu Prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.  Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 4. Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Článek VII. - Kontaktní údaje

 1. Kontaktními údaji Prodávajícího jsou:

 

ENVI-PUR, s.r.o., IČ: 251 66 077, DIČ: CZ25166077,

se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 16000  

tel: +420 731 629 766

            e-mail: destovka@envi-pur.cz

            Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek: Tichý Patrik

            Kontaktní osoba pro vyřizování reklamací a odstoupení od kupní smlouvy: Tichý Patrik

 Článek VIII. - Ochrana a zpracování osobních údajů

 1.  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany společnosti ENVI-PUR se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

Článek IX. - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce Prodávajícího / v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Pokud právní vztah mezi společností ENVI-PUR a Kupujícím bude právním vztahem s mezinárodním prvkem, kdy se v případě Kupujícího bude jednat o cizí právnickou osobu, cizí fyzickou podnikající či cizí fyzickou osobu, bude se uzavřený smluvní vztah, tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy z nich vzniklé řídit výlučně českým právem, resp. právním řádem České republiky. Společnost ENVI-PUR a Kupující výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  Všechny spory budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Místně příslušným soudem v České republice bude v těchto případech, ale i v případě, kdy se bude jednat o právní vztah s tuzemským subjektem, vždy obecný soud určený dle sídla společnosti ENVI-PUR zapsaného v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby.
 3. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na / platné živnostenské oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřeného smluvního vztahu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společností ENVI-PUR a Kupujícím z uzavřeného smluvního vztahu.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.03.2020.